Ezintsha

UShange uncoma umqhudelwano kaNomvete webhola lezikole 

  • Alfred Ngubane

UPhilani “Maoti” Shange ubona ukuthi umqhudelwano webhola lezikole, iSiyabonga Nomvete Schools Cup, uzolivusa ibhola KwaZulu-Natal.

UShange uthi abadlali bamanje bayancengwa ngokuthi badlale ibhola kodwa ikhono likhona. 

“Abadlali abafunda ezikoleni zamabanga aphansi bayothi befika kwezamabanga aphakeme bebe sebethenga amakhokho ubuthaphuthaphu. 

“Bazobe begqugquzelwa ukubona abanye abadlali abaphambili kunabo bephumelela,” kusho uShange. 

“Abadlali baqala bedlala ezikoleni ngoba begqugquzelwa ukubongelwa amantombazane.

“Labo badlali bagcina beqonda ukuthi kumele badlale ibhola ngokuzimisela.

“Bayakhula kancane kancane ngoba badlala nasemaqenjini abo ngaphandle kwezikole.

“Ibhola lezikole likhiqiza abadlali abanohlonzo, abadlala ibhola elisezingeni eliphezulu kakhulu.” 

Kubadlali abaqhamuka ebholeni lezikole singabala oJoel Faya (osanda kudlula emhlabeni) Ace Ntsoelengoe, Teenage Dladla, Doctor Khumalo, Siyabonga Nomvete, nabanye abaningi. 

UNomvete usungule umqhudelwano wakhe odlalwa yizikole ezehlukene zaselokishini akhulele kulo KwaMashu. 

UShange uthi lo mqhudelwano uzogqugquzela nezinye izindawo namalokishi ukuthi alisukumele ngesasasa ibhola lezikole.